όροι & προϋποθέσεις

1. προοίμιο

1.1 H παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «Αλέξιος Ρότσκος & Σια Ε.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Λεωφόρος Στρατού αριθ. 127, email info@xiloihos.com, εφεξής αναφερόμενη, για λόγους συντομίας, ως «Εταιρεία», για την εξυπηρέτηση των χρηστών-πελατών της, ενημέρωσής τους για τα προσφερόμενα προϊόντα, καθώς και πραγματοποίησης αγορών, κατόπιν εξ αποστάσεως παραγγελίας προϊόντων επί πληρωμή, με επιφύλαξη επάρκειας αποθεμάτων.

1.2 Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας, είτε ως επισκέπτης, είτε ως πελάτης, αφού προβεί σε παραγγελία, με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τους όρους που εδώ διατυπώνονται.

2. παραγγελία προϊόντων

Ο χρήστης της ιστοσελίδας αφού συμπληρώσει τη σχετική φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος, οφείλει να επικοινωνήσει μέσω τηλέφωνου στο 2310 949194 ή μέσω email στο info@xiloihos.com τις ώρες 9:00 έως 17:00 και κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο προκειμένου να οριστούν με ακρίβεια οι λεπτομέρειες της παραγγελίας του. Εφόσον υπάρξει συμφωνία σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οργάνου που επιθυμεί καθώς και για το συνολικό κόστος, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει κατόπιν συνεννόησης το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού της παραγγελίας, σαν προκαταβολή.

Η ολοκλήρωση της παραγγελίας με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, ρυθμιζόμενη και από το Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας των καταναλωτών» και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έγκυρη σύναψη αυτής υφίσταται εφόσον πληρούνται οι διατάξεις περί δικαιοπρακτικής ικανότητας του ελληνικού Δικαίου, η δε Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει από τα υπεύθυνα κατά νόμον πρόσωπα το τίμημα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

3. τροποποίηση / ακύρωση παραγγελίας

3.1. Η τροποποίηση παραγγελίας που έχει ήδη δοθεί  μπορεί να γίνει με e-mailκαι στο τηλέφωνο της Εταιρείας. Είναι δυνατή εφόσον δεν έχει ήδη κατασκευαστεί το κομμάτι του οργάνου που ζητείται να τροποποιηθεί καιμε μέγιστο χρονικό περιθώριο δύο εβδομάδων.

3.2. Η ακύρωση ειδικής παραγγελίας μουσικού οργάνου δεν είναι δυνατή.

3.3. Κάθε άλλη παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί τηλεφωνικά ή με email και εντός χρονικού περιθωρίου μίας εβδομάδας, οπότε ο πελάτης ενημερώνεται για τις επιλογές που έχει, αναλόγως.

4. δικαιώματα καταναλωτή

Η Εταιρεία, ως πωλήτρια, οφείλει να σας παραδώσει το προϊόν που παραγγέλθηκε με τις συνομολογημένες ιδιότητές του και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, άλλως ο πελάτης έχει τα δικαιώματα των άρθρων 534 επ. του Αστικού Κώδικα, συμπεριλαμβανομένων και του δικαιώματος διόρθωσης ή αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος, επιστροφής των χρημάτων ή υπαναχώρησής από τη Σύμβαση κατά τους παραπάνω όρους. Σε περίπτωση που ο λόγος επιστροφής οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, η Εταιρεία δεσμεύεται να αποστείλει εκ νέου ταχυμεταφορά στη διεύθυνση της παραγγελίας, προκειμένου να παραλάβει το προς επιστροφή προϊόν, αναλαμβάνοντας η ίδια τα έξοδα.

5. δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Στην ιστοσελίδα περιλαμβάνεται υλικό ιδιοκτησίας της Εταιρείας, όπως εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα χρησιμότητας και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από το Νόμο. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, πηγαίου κώδικα, λογισμικού, αρχείων ήχου ή/και εικόνας, οπτικουαστικών έργων, εφαρμογών, δεδομένων κ.ά.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από την Νομοθεσία. Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της. Εξαιρείται η δυνατότητα προσωρινής αντιγραφής του περιεχομένου σε συσκευή, με σκοπό την απλή ανάγνωση. Η εμφάνιση του υλικού στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του. Η Εταιρεία παραχωρεί στους χρήστες πρωσοποπαγή, μη αποκλειστική, μη εκχωρήσιμη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του λογισμικού, και θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Κάθε παράνομη χρήση της ιστοσελίδας ή παραβίαση των δικαιωμάτων της Εταιρείας εκ μέρους χρήστη, δημιουργεί υποχρέωση αποκατάστασης κάθε εξ αυτών προκλησθείσας θετικής ή/και αποθετικής ζημίας της Εταιρείας.

6. δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

6.1. Η παρούσα ιστοσελίδα έχει ως μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της Εταιρείας, για την οποία χρειάζεται η παροχή δεδομένων προσωπικού τους χαρακτήρα, προς διεκπεραίωση παραγγελιών και οι οποίες φυλάσσονται από την Εταιρεία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την εφαρμογή όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προς νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη του σχετικού αρχείου. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

6.2. Οι χρήστες της ιστοσελίδας δίδουν εκούσια τις πληροφορίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία ώστε να υπάρχει άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους, ενώ δεν διανέμονται από την Εταιρεία σε κανέναν άλλο συνεργάτη ή οργανισμό που δεν συνδέεται με αυτήν. Οι πληροφορίες που συλλέγει η Εταιρεία έχουν ως σκοπό τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και τη διευκόλυνση των συναλλαγών.

6.3. συλλογή πληροφοριών

Η ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να αποκαλύπτεται η ταυτότητα των χρηστών μόνο εάν το επιθυμούν, παρέχοντας προσωπικά τους δεδομένα μόνο για να εγγραφούν στην ιστοσελίδα, να προβούν σε παραγγελίες προϊόντων ή να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με την Εταιρεία. Οι πληροφορίες χρηστών που συλλέγονται από τον ιστότοπο είναι οι εξής: στοιχεία που δίδονται από το χρήστη κατά την εγγραφή του ως πελάτη/για την εκτέλεση παραγγελίας του/για την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο/κατά τη σύνδεσή μέσω άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Facebook, Instagram, Pinterest). Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν: προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ), πληροφορίες λογαριασμού (όνομα χρήστη και λοιπά αναγνωριστικά ή διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο), διεύθυνση IP, πληροφορίες συσκευής και δεδομένα Cookies

6.4. επεξεργασία δεδομένων

6.4.1. βασική επεξεργασία

Ο  χρήστης/πελάτης, για να ολοκληρώσει μία παραγγελία μέσω δήλωσης προσωπικών δεδομένων, έχει δύο εναλλακτικές:  Είτε ως επισκέπτης, οπότε τα προσωπικά του δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας (εξαιρούνται τα δεδομένα συναλλαγής λόγω φορολογικής υποχρέωσης) και η επεξεργασία τους αφορά αποκλειστικώς την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης, οπότε τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται μέχρι να ζητήσει την διαγραφή τους, ενώ έχει τη δυνατότητα να τα μεταβάλει ή διορθώσει με την είσοδο στο λογαριασμό του (με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).

Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία με τον χρήστη/πελάτη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του χρήστη/πελάτη. Ο επισκέπτης/ εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω προσωπικών του δεδομένων και τα στοιχεία των συναλλαγών αποτελούν προϋπόθεση για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεσή του για την επεξεργασία αυτή.

Κάθε χρήστης-πελάτης που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο  ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα που αφορούν την λήψη, εκτέλεση και παράδοση παραγγελίας θα τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό της εξυπηρέτησης των χρηστών/πελατών τόσο από τους αρμόδιους υπαλλήλους μας  όσο και από τους τρίτους αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της στο πλαίσιο της εκτέλεσης μίας παραγγελίας (παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και μεταφορείς). Καμία άλλη επεξεργασία ή διαβίβαση των δεδομένων των χρηστών/πελατών δεν θα γίνεται από την Εταιρεία, εκτός αν επιβάλλεται από το Νόμο ή οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, ή ο πελάτης έχει δώσει την προηγούμενη συγκατάθεσή του:

6.4.2. επεξεργασία που απαιτεί συγκατάθεση

Ρητή συγκατάθεση απαιτείται από τον εγγεγραμμένο χρήστη/πελάτη για την αποστολή εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων της Εταιρείας, για προώθηση των προϊόντων της, ενημέρωση νέων κυκλοφοριών, εκπτώσεων κλπ,, ενώ υπάρχει η δυνατότητα της χωρίς όρους ανάκλησης αυτής.

Οποιοδήποτε έγγραφο δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει απόρρητο, ελέγχεται μόνο από τον αρμόδιο επεξεργασίας δεδομένων της Εταιρείας, η δε γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων συνεπάγεται συναίνεση του πελάτη στη χρήση αυτών από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

6.5 δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Ως υποκείμενο δεδομένων, ο κάθε εγεγραμμένος χρήστης-πελάτης δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως κυρίως προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 679/2016 Ε.Ε.). Επιγραμματικώς, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης / Διαφάνεια: Είναι το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο. Οι οργανισμοί που επεξεργάζονται δεδομένα σας πρέπει να σας παρέχουν σαφείς πληροφορίες σε απλή γλώσσα.

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτει ένας οργανισμός.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κ.ο.κ.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από έναν οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον.

Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση: Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.

Η Εταιρεία θα ικανοποιήσει το αίτημα του χρήστη που ασκεί κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του, με ταυτόχρονη ενημέρωσή του ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, προς διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.

6.6 χρόνος αποθήκευσης δεδομένων

Η Εταιρεία θα διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα του χρήστη/πελάτη έως την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του, ενώ τα δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη/πελάτη εωσότου αυτός ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του και, για όσες επεξεργασίες γίνονται βάσει της συγκατάθεσής του, μέχρι να δηλώσει την ανάκλησή της.  Ορισμένα προσωπικά δεδομένα, που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την Εταιρεία καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και ανάκληση της συγκατάθεσής του θα παραμένουν, προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την Εταιρεία και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών. Επίσης, διατηρούνται προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο απαιτεί η φορολογική νομοθεσία.

7. cookies

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία τοποθετούνται στις συσκευές του χρήστη/πελάτη (υπολογιστή, smartphones, tablets) κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγει πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.  Χρησιμοποιούνται επίσης για την προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών, που προσφέρονται και διαφημίζονται στον χρήστη, τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την ενεργοποίηση των cookies χρειάζεται η παροχή σχετικής συναίνεσης.

8. τροποποίηση περιεχομένου ιστοσελίδας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες, να ανανεώνει και τροποποιεί κατά την κρίση της την παρούσα πολιτική, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, από και με σχετική τροποποίηση των παρόντων όρων, χωρίς προηγούμενη ατομική ενημέρωση των χρηστών.

9. εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την ιστοσελίδα υπάγεται αποκλειστικώς στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, με εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.